ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΙΣΟΤΙΜΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεκίνησε η υλοποίηση της δράσης «Στήριξη Προσφύγων γυναικών για ισότιμη ένταξη στην Ελληνική κοινωνία» που υλοποιεί η Μ.Κ.Ο. Κοινωνική Ενδυνάμωση, στο πλαίσιο της Πράξης 3.2.4 «Υποστήριξη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013,της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.Η ομάδα στόχος του προτεινόμενου σχεδίου δράσης είναι γυναίκες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ζουν στον Δήμο Αθηναίων.

Κύριος στόχος του σχεδίου δράσης είναι η υποστήριξη προσφύγων και αιτούντων άσυλο γυναικών με δράσεις προώθησης της ισότητας των φύλων ,και κατ επέκταση της απασχόλησης τους και της δημιουργίας ενός δικτύου στήριξης των γυναικών (στο οποίο θα συμμετέχουν και επωφελούμενες), ώστε να λειτουργήσει εναλλακτικά και συμπληρωματικά στην προώθηση της ισότητας των επωφελούμενων.

Ειδικότερα στόχοι είναι :

  • η στήριξη εκείνων των γυναικών που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις όπως οι γυναίκες πρόσφυγες.
  • η στήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των προσφύγων γυναικών.
  • η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της προσφοράς
  • η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών για κοινωνική δράση.
  • η άμβλυνση αρνητικών στάσεων, συμπεριφορών και αντιλήψεων μεταξύ των φύλων.
  • η δημιουργία θετικών προτύπων (role models), ειδικότερα για τις νέες πρόσφυγες γυναίκες.
  • η δημιουργία ενός forum συζήτησης για τις διακρίσεις που γίνονται σε βάρος των προσφύγων γυναικών όπως πρόσβαση στην εργασία, τη γνώση, την δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης της προσωπικότητας
  • η δημιουργία μιας νέας μορφής διεκδίκησης, μιας νέας ποιότητας σκέψης και δράσης, έτσι ώστε να κατανοηθούν οι πραγματικές αιτίες του αποκλεισμού των προσφύγων γυναικών.


Ο βασικός αυτός σκοπός θα επιτευχθεί με :

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ,ενημέρωσης και πληροφόρησης μέσω της λειτουργίας δομής στήριξης.

Η δομή θα διαθέτει προσωπικό με την κατάλληλη εμπειρία σε θέματα ένταξης των γυναικών προσφύγων στο κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας καθώς επίσης σε θέματα ισότητας των φύλων με επικέντρωση στην απασχόληση. Από αυτή την δράση θα ωφεληθούν 50 πρόσφυγες γυναίκες συμμετέχοντας σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με εξειδικευμένους και πολύ έμπειρους συμβούλους .

Μέσα από αυτές τις δράσεις αναμένεται να βελτιωθεί η ενημέρωση και καθοδήγηση των προσφύγων γυναικών τόσο σε θέματα ένταξης στην αγορά εργασίας όσο και σε θέματα επαγγελματικής πληροφόρησης και θεσμών. Τέλος καθοριστική θα είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, χρήσιμων τόσο στην περίπτωση που πάρουν άσυλο και παραμείνουν στην Ελλάδα όσο και σε περίπτωση επαναπατρισμού τους.

Το Γραφείο Στήριξης θα στελεχώνεται από Κοινωνικούς επιστήμονες, Σύμβουλο Απασχόλησης, Ψυχολόγο, καθώς και ένα στέλεχος από την ομάδα των επωφελούμενων με κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα. Η λειτουργία της δομής αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2013 ,δύο ημέρες την εβδομάδα και θα λειτουργήσει και τα δύο χρόνια του σχεδίου με προοπτική διατηρισιμότητας και μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου.

Ενέργειες ανταλλαγής καλών πρακτικών και διάχυσης της πληροφόρησης.

Οργάνωση ημερίδων, εργαστηρίων με την εμπλοκή των αρμοδίων τοπικών φορέων και οργανώσεων με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών καθώς και δραστηριότητες διάχυσης της πληροφόρησης μεταξύ Μ.Κ.Ο, γυναικείων οργανώσεων και άλλων φορέων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μ.Κ.Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
Τηλ.: 210 5202500, κα. Αθανασία Δεφίγγου

Το Σχέδιο Δράσης «Στήριξη προσφύγων γυναικών για ισότιμη ένταξη στην Ελληνική κοινωνία» (Πράξη 3.2.4 Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων ) του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους- E.K.T. και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

espa_isotita